Daniel Dahl

Facilitera digitala Design Studios

Uppdraget

Undersöka om metodiken Design Studio ger liknande effekt när den utförs digitalt istället för fysiskt. Utifrån dessa insikter, ta fram lösning som underlättar för de designers som ska facilitera digitala Design Studios.

Design Studio?

Design Studio är en metod som görs i grupp med syfte att snabbt generera lösningar på problem. Deltagarna skissar idéer på papper, presenterar dessa och får konstruktiv kritik. Övningen återupprepas.

Bakgrunden

Covid-19 och utvecklingen inom kommunikation har lett till att människor och företag har behövt justera sitt sätt att arbeta på. Det har medfört att uppgifter som att bedriva workshopen Design Studio, i större utsträckning behöver utföras digitalt.

Resultat

Projektet visade tydligt att digitala Design Studio workshops kan utföras effektivt. Lösningen som togs fram, var en lista med syfte att underlätta för designers, ansvariga för att facilitera Design Studio digitalt.

Process

Research > Definera > Idégenerering > Prototyp > Test

Projekt: Examensprojekt

Tid: 4 veckor

Roll: UX-designer med ansvar för alla delar i projektet

RESEARCH

Fem intervjuer med UX-designers

Alla med erfarenhet av att facilitera olika former av Design Studio Workshops intervjuades. Dessa tillfällen behandlade förberedelser inför, under och efter avslutad Design Studio.

 

Feedback:

  • Digital Design Studio ansågs kräva mer förberedelser än en fysisk
  • Val av program ansågs påverka hur effektivt en digital Design Studio utfördes
  • Erfarenhet av valt program ansågs vara av fördel för både facilitator och deltagare

DEFINIERA

Identifiera och definera behov hos potentiella användare

Att gruppera data med hjälp av digitala post-it hjälpte mig att upptäcka mönster från vilket hypoteser kunde byggas.

 

Med hjälp av problemformulering, i detta fall metoden Point Of View, kunde jag sedan väga ihop användarna och deras behov.

Point Of View

Designers som faciliterar Design Studio digitalt, behöver ha kunskap och förståelse om vilka program som är bäst lämpade för syftet, samt lägga mer tid på förberedelser, för att i slutändan, effektivare kunna facilitera digitala Design Studios

IDÉGENERERING

Lösningen? En lista!

 

Lösningen skulle vara:

  • Enkel att bygga, testa och förändra
  • Enkel att i framtiden exportera till andra format
  • Välkänd. De flesta har läst en lista

Min hypotes var att en lista möter målen jag hade satt upp inför idégenereringen, samt de hypoteser om användarna jag hade tagit fram.

 

Syftet med listan var att på ett enkelt sätt, ge tips och rekommendationer om hur en digital Design Studio effektivt kan utföras. 

 

PROTOTYP

Listans struktur

Strukturering av innehåll

Prototypen som användes för efterföljande test

TESTNING

Är listan och dess innehåll av relevans?

Fem designers deltog i det första testet där jag ville utforska innehållets relevans, hur formatet fungerade och vad som kunde göras bättre.

Jag tror att någon med mindre erfarenhet kan ha användning för dessa tips

Jag föredrar när jag ser deltagarna, det gör mitt jobb enklare. Jag tror att det ser lika ut för de som medverkar.

En del av materialet återupprepas så jag tänker att det kan vara bra att slå ihop

ITERERING

Ändringar baserade på feedback

Slå samman

Se över information och punkter som behandlar liknande ämnen.

Ta bort/Flytta

Punkter som ansågs som självklara togs bort, medans andra flyttades till mer logiska platser förhoppningsvis.

Reflektion

Kamera nämndes flitigt i testen. För att förtydliga, lades och skrevs texten ihop.

Ny information

Punkter och avsnitt har lagt till i listan då jag fick nya insikter från testerna.

TEST

Det sista testet

Den nya listan testades med 8 deltagare med ringa eller ingen erfarenhet av att facilitera Design Studio digitalt.

  • Alla deltagare upplevde att innehållet var av nytta, 2 deltagare dock att många av punkterna var självklara
  • 50 % av deltagarna nämnde att avsnitten om förberedelse kunde slås samman
  • Majoriteten av deltagarna ansåg att listan kunde göras vackrare eller mer användarvänlig

Det är viktigt att listan som produkt och dess innehåll upplevs som användarvänligt. Då detta var i slutet av projektet, så blev det mitt mål att prioritera användarvänligheten

ITERERING 2

Ändringar

Typsnitt

För läsbarhetens skull så ändrades typsnitt, storlekar och radbrytningar.

Finslipning av text

Texten reviderades, både i faktiskt innehåll men även ord för ord. 

Listans antal sidor minskade

Effekten av ändringar i typsnitt, storlek och innehåll innebar att listans antal sidor krympte, från 5 till 3 sidor.

Slutgiltig lösning

Prototyp

Summering av projektet

Den data som samlades visade på att det går att facilitera digitala Design Studios effektivt, så länge man förbereder program, sig själv och de som ska deltaga.

 

Innehållet i listan, togs emot väl. Informationen ansågs dock främst tillgodose behov hos designers med ringa eller noll erfarenhet av att facilitera Design Studio. Det var insikter som framgick redan efter första testet, och jag arbetade ständigt med att anpassa innehållet till denna målgrupp.

 

Listan har som lösning fungerat bra för att validera den data som har samlats under projektet. Nästa logiska steg, vore att publicera informationen någonstans där så många UX och Tjänstedesigners som möjligt kan ta del av den.

remote, work, office