Daniel Dahl

Facilitera digitala Design Studios

Uppdraget

Covid-19 och utvecklingen inom kommunikation har lett till att människor har behövt justera sitt sätt att arbeta på. Det har medfört att workshops som exempelvis Design Studio, i större utsträckning behöver utföras digitalt.

 • Ger metoden Design Studio samma effekt när den utförs digitalt?

 • Från insikter, skapa potentiell lösning som hjälper designers som vill facilitera digital Design Studio

Design Studio?

Är en workshop som utförs i grupp med syfte att snabbt ta fram lösningar. Deltagarna skissar idéer, presenterar och ger feedback för att nå ett enhetligt resultat. Detta utförs fysiskt och utmaningen är att med samma precision nå samma resultat digitalt.

Resultat

Projektet visade att en digital Design Studio kan utföras effektivt. Lösningen blev en lista med syfte att underlätta för de designers som vill facilitera Design Studio digitalt.

Process

Research > Definiera > Idégenerering > Prototyp > Test > Iterera > Lösning

Projekt/Tid/Ansvar

 • Examensprojekt
 • 4 veckor
 • Ansvarig för alla delar av projektet

RESEARCH

Vad är då skillnaden mellan fysisk och digital Design Studio?

Så fort jag är delaktig i ett projekt så strävar jag att arbete utefter ett användarcentrerat förhållningsätt. Det är en självklarhet att användaren är en av de centrala delarna i varje projekt. 

 

Jag inledde således med att intervju 5 UX-designers, alla med erfarenhet av att facilitera olika former av Design Studio Workshops. Intervjuerna behandlade förberedelser inför, under och efter avslutad Design Studio.

 

Primära insikter från intervjuerna:

 • Digital Design Studio ansågs kräva mer förberedelser än en fysisk

 • Val av program ansågs påverka hur effektivt en digital Design Studio utfördes

 • Erfarenhet av valt program ansågs vara av fördel för både facilitator och deltagare

DEFINIERA

Identifiera och definiera behov hos potentiella användare

Hur kom jag fram till insikterna i föregående del? Jo, jag började med att gruppera all data jag hade samlat från intervjuerna. Att gruppera med hjälp av digitala post-it hjälpte mig sedan att upptäcka mönster från vilket hypoteser kunde byggas.

 

Med hjälp av problemformulering, i detta fall metoden Point Of View, kunde jag sedan väga ihop användarna och deras behov.

Post-it hjälpte mig att upptäcka mönster.

Point Of View

Designers som faciliterar Design Studio digitalt, behöver ha kunskap och förståelse om vilka program som är bäst lämpade för syftet, samt lägga mer tid på förberedelser, för att i slutändan, effektivare kunna facilitera digitala Design Studios

IDÉGENERERING

Hypotetisk lösning? En lista!

 

Lösningen skulle vara:

 • Enkel att bygga, testa och förändra
 • Enkel att i framtiden exportera till andra format
 • Välkänd. De flesta har läst en lista

Min hypotes var att en lista möter målen jag hade satt upp inför idégenereringen, samt de hypoteser om användarna jag hade tagit fram.

 

Syftet med listan var att på ett enkelt sätt, ge tips och rekommendationer om hur en digital Design Studio effektivt kan utföras. 

 

PROTOTYP

Struktur och första utkast

Listan delades upp i 2 större avsnitt med mål att ge användaren överblick och struktur.

 

Dessa var:

 • Planering inför en digital Design Studio
 • Under tiden digital Design Studio pågår

Avsnittet inför Design Studio, innehöll en stor mängd med information och delades därför upp i 3 underkategorier. Syftet med det var att ge användaren en enklare struktur. Listan var 5 sidor lång.

TESTNING

Är listan och dess innehåll av relevans?

Fem designers deltog i det första testet där jag ville utforska innehållets relevans, hur formatet fungerade och vad som kunde göras bättre.

 

En del av den primära feedbacken:

En del av materialet återupprepas så jag tänker att det kan vara bra att slå ihop

Jag tror att någon med mindre erfarenhet kan ha användning för dessa tips

Jag föredrar när jag ser deltagarna, det gör mitt jobb enklare. Jag tror att det ser lika ut för de som medverkar.

ITERERA

Ändringar baserade på feedback

Slå samman

Se över information och punkter som behandlar liknande ämnen.

Ta bort/Flytta

Punkter som ansågs som självklara togs bort, medan andra flyttades till mer logiska platser.

Reflektion

Kamera nämndes flitigt i testen. För att förtydliga, lades och skrevs texten ihop.

Ny information

Punkter och avsnitt har lagt till i listan då jag fick nya insikter från testerna.

TEST

Det sista testet

Den nya listan testades med 8 deltagare med ringa eller ingen erfarenhet av att facilitera Design Studio digitalt.

 • Alla deltagare upplevde att innehållet var av nytta. 2 deltagare dock att många av punkterna var självklara

   

 • 50 % av deltagarna nämnde att avsnitten om förberedelse kunde slås samman

 • Majoriteten av deltagarna ansåg att listan kunde göras vackrare eller mer användarvänlig

Det är viktigt att listan som produkt och dess innehåll upplevs som användarvänligt. Då detta var i slutet av projektet, så blev det mitt mål att prioritera användarvänligheten

ITERERA. OMGÅNG 2

Ändringar

Typsnitt

För läsbarhetens skull så ändrades typsnittets storlek och radbrytning.

Finslipning av text

Textens innehåll reviderades ännu en gång. Justeringar utfördes.

Antalet sidor minskade

Ändringar i radbrytning, storlek och innehåll innebar att listans antal sidor minskade, från 5 till 3 sidor.

Slutgiltig lösning

Prototyp

SLUTGILTIG FÖRSLAG

En kort, enkel lista

Listan blev i slutändan 3 sidor lång. Den större delen av innehållet behandlar förberedelser, då slutsatsen av mina insikter, var att det var här det kunde göras störst skillnad.

Summering av projektet

Den data som samlades visade på att det går att facilitera digitala Design Studios effektivt, så länge man förbereder program, sig själv och de som ska deltaga.

 

Innehållet i listan, togs emot väl. Informationen ansågs dock främst tillgodose behov hos designers med ringa eller noll erfarenhet av att facilitera Design Studio. Det var insikter som framgick redan efter första testet, och jag arbetade ständigt med att anpassa innehållet till denna målgrupp.

 

Listan har som lösning fungerat bra för att validera den data som har samlats under projektet. Nästa logiska steg, vore att publicera informationen någonstans där så många UX och Tjänstedesigners som möjligt kan ta del av den.